Tổng hợp

Untitled Post

Hôm nay tôi xin post đường link download về những ca khúc MP3 Thần Chú mà tôi sưu tầm được rất hay, trầm lắng mà sôi nổi, như hòa vào tâm hồn người nghe vậy!


Thường xuyên mở những ca khúc này lên để nghe sẽ giúp tâm hồn được thư thái an nhàn, có thể giảm đi những căng thẳng trong đời sống, chưa tính những công năng về mặt tâm linh nữa.


Những ca khúc sau gồm có:

+Aum: Mp3 này là Thần Chú “Om” (Aum), dùng trong việc khai mở Luân Xa Tam Nhãn. “Om” là Chủng Tự biểu tượng cho Vũ Trụ. (*MP3 này mang công năng rất mạnh, nếu bạn muốn kiểm chứng thì bạn hãy để chế độ loa ngoài, hoặc đeo tai head-phone, cài volume ở chế độ càng lớn, thì kiểm chứng càng dễ dàng. Sau khi nghe xong, bạn hãy tự cảm nhận sự khác biệt của cơ thể mình xem, VD như cảm thấy những điểm trên cơ thể mình như điện chạy.

). 

Trì niệm: Om (kéo dài).
Link download:
+Bhaisajyaguru Dharani+Medicine Buddha Mantra+Medicine Buddha: MP3 này là Thần Chú Phật Dược Sư, có công năng vĩ đại bất khả tư nghị, mang lại cơm đủ ăn, áo đủ mặc. Người trì niệm còn làm tan biến những căn bệnh hiểm nghèo về thân và tâm, và vĩnh viễn không đọa vào ba đường ác, ngoài ra những người phát tâm cúng dường hoặc sanh tâm tán thán Đức Dược Sư Như Lai. Ngoài những công năng trên, người trì niệm Chú Dược Sư còn có thể phá trừ tà ma, yêu mị, ngải nghệ bùa chú v…v… và vô lượng công năng vi diệu khác.
Trì niệm: Tadyatha: Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Randzasamud Gate Shoha.
Link download: 
Bhaisajyaguru Dharani:
Medicine Buddha Mantra:
Medicine Buddha:
+Chú Đại Bi+Compassion Mantra: MP3 này là Thần Chú của Đức Quán Thế Âm Thập Nhất Diện, mang công năng bất khả tư nghị, có công năng tăng lòng Đại Bi Tâm, từ Đại Bi Tâm thì mọi người xung quanh sẽ sanh tâm yêu mến ta, những kẻ xấu xa sẽ khó lòng mà ám hại được. Trì niệm Thần Chú này, hành giả sẽ được Trời Người, Quỷ Thần ủng hộ phát tâm bảo vệ, tránh được tai ách kề thân. Hành giả trì tụng Thần Chú này sẽ luôn được Ngài Quán Thế Âm Thập Nhất Diện bảo vệ khỏi ma chướng, yêu mị, cùng cạm bẫy tai ách, và vô lượng công năng khác.
Trì niệm:
Namo Ratna Trayaya

Namo Arya Jnana
Sagara Vairochana
Byuhara Jara Tathagataya
Arahate Samyaksam Budhaya
Namo Sarwa Tathagate Bhyay Arhata Bhyah
Samyaksam Buddhe Bhyah
Namo Arya Avalokite
Shoraya Bodhisattvaya
Maha Sattvaya
Maha Karunikaya
Tadyata
Om Dara Dara
Diri Diri
Duru Duru
Itte We Itte Chale Chale
Purachale Purachale
Kusume Kusuma Wa Re
Illi Milli Chiti Jvalam Apanaya Shoha

Link download: 
Chú Đại Bi:
Compassion Mantra:
+Chuẩn Đề Thần Chú: MP3 này là một trong mười bài Thần Chú trong Thập Chú. 
Xuất Xứ: Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh  

Công năng của Thần Chú này không thể nghĩ bàn được. Người trì tụng thần chú này đủ chín chục muôn biến, có thể diệt được các tội thập ác, ngũ nghịch, tiêu trừ tai nạn, bệnh hoạn, tăng nhiều phước thọ.

Nghĩa: 
Quy mạng bảy trăm triệu đấng Chính Đẳng Chính Giác – Chân ngôn nói rằng: Khi Thân, Khẩu, Ý hợp nhất với sự Giác Ngộ Phật Tính sẽ đi thẳng vào Tự Tính thanh tịnh của Tâm Bồ Đề và thọ nhận mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn.
Trì niệm: Namo Saptanam Sammyaksam Buddhaya Kotinam. Tadyatha Om Cule Cule Cundi Shoha.
Link download:
+Công Ðức Bảo Sơn Thần Chú: MP3 này là một trong mười bài Thần Chú trong Thập Chú.
Xuất Xứ: Kinh Ðại Tập (Sutrasamuccaya)
Công năng của Thần Chú này không thể nghĩ bàn. Nếu người tụng chú này một biến, công đức cũng bằng như lễ Ðại Phật Danh kinh bốn vạn năm ngàn bốn trăm biến. Lại như chuyển Ðại Tạng 60 vạn 5 ngàn 4 trăm biến. Tạo tội quá mười cõi sát độ, đọa vào A Tỳ địa ngục chịu tội, kiếp hết lại sanh nơi khác để chịu tội. Niệm chú này một biến, tội kia đều được tiêu diệt, không còn đọa vào địa ngục, khi mạng chung quyết định vãng sanh Tây phương thế giới, được thấy Phật A Di Ðà, thượng phẩm thượng sanh.
Nghĩa:
Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng.
Vinh quang thay sự thành tựu ! Hãy vui vẻ ôm giữ, khéo ôm giữ kho tàng Chân Như! Hãy khéo giữ gìn tự tính an lạc của Đại Niết Bàn.
Trì niệm: Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya.
Om Siddhi, Hoh Dhuru, Sudhuru, Garja, Garbha, Sadhari, Purni, Shoha.
+Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn: Đây là một trong mười bài Thần Chú trong Thập Chú.
Xuất Xứ: Kinh Dược Sư
Thần Chú này mang công năng bất khả tư nghị. Nếu ai có bệnh chi, chỉ chuyên nhất tâm đọc Thần Chú này 108 biến để Chú Nguyện vào ly nước sạch rồi uống thì các bệnh đều tiêu trừ. Còn người nào chuyên tâm trì tụng trọn đời thì được không đau ốm, đến lúc mạng chung được vãng sanh về thế giới Tịnh Lưu Ly bên Đông Phương của Phật Dược Sư.
Nghĩa:
Quy mạng Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác – Chân ngôn nói rằng: Xin Ngài hãy ban cho con thuốc diệt trừ bệnh Quả Báo, bệnh Nghiệp Ác, bệnh Kiến Tư, bệnh Trần Sa, bệnh Vô Minh để cho con mau chóng phát sinh được đạo quả Vô Thượng Bồ Đề.
Trì Niệm: 
Namo Bhagavate, Bhaisajya Guru, Vaiturya, Prabha, Rajaya Tathagataya, Arhate, Sammyaksam Buddhaya. Tadyatha, Om Bhaisajye Bhaisajye Bhaisajya Samudgate Shoha.
Link Download:
+Green Tara Mantra: MP3 này là Thần Chú của Đức Lục Độ Mẫu Tara, mang công năng bất khả tư nghị. Khi trì niệm Thần Chú, ví như hành giả đang trì niệm cùng một lúc 21 Thần Chú của 21 Đức Tara. Công năng của Thần Chú mạnh mẽ, như đang được 21 vị Tara độ trì vậy!
Trì niệm: Om Tare Tuttare Ture Shoha
Link Download:
http://www.mediafire.com/?rngbqvglb4hb99w 
+Khổng Tước Minh Vương Thần Chú: MP3 này là Đà Ra Ni của Đức Khổng Tước Minh Vương, mang công năng bất khả tư nghị, có công năng trừ khử: Ma Mỵ, độc dược, bệnh tật ác, trùng độc… Khi trì niệm Thần Chú này cũng như đang trì niệm danh hiệu của Ngài vậy.
Trì niệm: Om Mayura Krante Svaha
Link Download:
+Kim Cang Phổ Ba Thần Chú: MP3 này là Đà Ra Ni của Đức Kim Cang Phổ Ba, mang công năng bất khả tư nghị, có công năng bảo vệ hành giả khỏi thế lực hắc ám, linh lực của ma quỷ, và cũng có thể dễ dàng lãnh hội những kiến thức bí ẩn

Trì niệm: Om Vajra Kili Kilaya Sarva Vighanan Vam Hum Phat.

Link Download:
+Lăng Nghiêm Tâm Chú: MP3 này là Lăng Nghiêm Tâm Chú, thuộc Lăng Nghiêm Chú dài Năm Đệ, Tâm Chú này thuộc đoạn cuối của Đệ Ngũ. Thần Chú này là Thù Thắng, Vi Diệu nhất trong các Thần Chú, oai lực không thể nghĩ bàn, dùng để hàng phục Ma-Lăng-Già. Công năng của Chú Lăng Nghiêm gồm có1Tức tai Pháp. 2. Hàng phục Pháp. 3. Tăng ích Pháp. 4. Thành tựu Pháp. 5. Câu triệu Pháp.
Trì niệm: Om Anale Visade Vira Vajra Dhare Bandha Bandhani Vajra-Pani Phat Hum Trum Phat Svaha.
Link Download:
+Namo Amitabha: MP3 này là trì niệm Lục Tự Hồng Danh Nam Mô A Mi Đà Phật. Trì niệm thường xuyên, khi mạng chung (mất, chết) sẽ vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Mi Đà.
Trì niệm: Namo Amitabha
Link Download:
+Như Ý Bảo Luân Vương Đà Ra Ni: MP3 này là do Ngài Quán Tự Tại tuyên thuyết Vô Chướng Ngại Quán Tự Tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Đức Phật lại bảo: Nếu người nào tụng chú này 1 biến thì trừ được tội, qua được tai nạn, thành tựu sự nghiệp. Còn nếu ngày nào cũng tụng 108 biến thì sẽ có cảm ứng khiến thấy được thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và núi Bổ Tát La nơi Bồ  tát Quán Thế Âm cư ngụ, khỏi đọa vào đường ác.
Trì niệm: Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Avalokitesvaraya bodhisattvaya mahasattvaya, maha karunikaya.Tadyatha: Om Chakra, Vartti, Chintamani, Maha Padma, Ru ru, Tista, Jvala Akarsaya, Hum, Phat, Svaha.
Link Download:
+Nilakantha Dharani: MP3 này chính là Chú Đại Bi mà chúng ta thường trì niệm. Thần Chú này công đức bất khả tư nghị, thường ai hay trì niệm sẽ đạt được 15 điều lành và tránh 15 thứ hoạnh tử.

Được 15 điều lành:

1. Sinh ra thường được gặp vua hiền, 2. Thường sinh vào nước an ổn, 3. Thường gặp vận may, 4. Thường gặp được bạn tốt, 5. Sáu căn đầy đủ, 6. Tâm đạo thuần thục, 7.Không phạm giới cấm, 8. Bà con hòa thuận thương yêu, 9. Của cải thức ăn thường được sung túc, 10. Thường được người khác cung kính, giúp đỡ, 11. Có của báu không bị cướp đoạt, 12. Cầu gì đều được toại ý, 13. Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệ, 14. Được gặp Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

Không bị 15 thứ hoạnh tử:

1. Chết vì đói khát khốn khổ, 2. Chết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đập, 3. Chết vì oan gia báo thù, 4. Chết vì chiến trận, 5. Chết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hại, 6.Chết vì rắn độc, bò cạp, 7. Chết trôi, chết cháy, 8. Chết vì bị thuốc độc, 9. Chết vì trùng độc làm hại, 10. Chết vì điên loạn mất trí, 11. Chết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 12. Chết vì người ác trù ếm, 13. Chết vì tà thần, ác quỷ làm hại, 14. Chết vì bệnh nặng bức bách, 15. Chết vì tự tử.

Trì niệm: 

Om namo ratnatrayaya. namah arya avalokitesvaraya bodhisattvaya mahasattvaya mahakarunikaya sarva bandhana chedana karaya. sarva bhava samudram sosana karana. sarva vyadhi prasamana karaya. sarva mrtyu upa-drava viansana karana. sarva bhaye su trana karaya. tasmat namas – krtva idam arya avalokitesvara bhastinam nilakantha pi nama hrdayam avarta isyami sarvartha-sadhanam subham ajeyam sarva bhutanam bhava marga visuddhakam tadyatha, om aloke aloka-mati lokati krante. he hare arya avalokitesvara maha bodhisattva, he boddhisattva, he maha bodhisattva, he virya bodhisttva he mahakarunika smara hradayam. hi hi, hare arya avalokitesvara mahesvara parama maitra-citta mahakarunika. kuru kuru karman sadhaya sadhaya vidyam. ni hi, ni hi varnam kamam-game. vitta-kama vigama. siddha yogesvara. dhuru dhuru viryanti, maha viryanti. dhara dhara dharendresvara. cala cala vimala amala murte arya avalokitesvara jina krsna jata-makutavalam ma pra-lamba maha siddha vidya dhara. vara vara maha vara. bala bala maha bala. cala cala maha cala krsna-varna nigha krsna – paksa nirghatana. he padma-hasta cara cara desa caresvara krsna – sarpa krta yajnopavita ehyehi maha varaha-mukha, tripura-dahanesvaranarayana va rupa vara marga ari. he nilakantha, he mahakara, hala hala visa nir-jita lokasya. raga visa vinasana. dvesa visa vinasana. moha visa vinasana huru huru mala, huru huru hare, maha padmanabha sara sara, sri sri, suru suru, bhu ruc bhu ruc buddhaya buddhaya, boddhaya boddhaya maitri nilakantha ehyehi vama shitha simha-mukha hasa hasa, munca munca mahattahasam ehiyehi pa maha siddha yogesvara bhana bhana vaco sadhaya sadhaya vidyam. smara smaratam bhagavantam lokita vilokitam lokesvaram tathagatam dadahi me drasana kamasya darsanam pra-hia daya mana svaha. siddhaya svaha. maha siddhaya svaha siddha yogesvaraya svaha nilakanthaya svaha varaha-mukhaya svaha maha-dara simha-mukhaya svaha siddha vidyadharaya svaha padma-hastaya svaha krsna-sarpa krta yajno pavitaya svaha maha lakuta daharaya svaha cakra yuddhaya svaha sankha-sabdani bodhanaya svaha vama skandha desa shitha krsna jinaya svaha vyaghra-carma nivasa naya svaha lokesvaraya svaha sarva siddhesvaraya svaha namo bhagavate arya avalokitesvaraya bodhisattvaya maha sattvaya mahakarunikaya. sidhyanthu me mantra-padaya svaha.

Link Download:
+Thần Chú Liên Hoa Sinh (Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum): MP3 này là Tâm Chú của Ngài Liên Hoa Sinh Thượng Sư, mang công năng lớn lao. Trì niệm Thần Chú này sẽ giúp thanh tịnh ba nghiệp Thân Khẩu Ý, và kêu cầu ân sủng từ Ngài Liên Hoa Sinh.
Trì Niệm: Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum.
Link Download:
+Om Mani Padme Hum: MP3 này chính là câu Thần Chú mà chúng ta thường trì niệm “Án Mani Bát Mê Hồng”. Đôi lúc chúng ta giải thích “Om Mani Padme Hum” với những giải thích mang tính bí ẩn, tâm linh, nhưng thật ra “Om Mani Padme Hum” chỉ là Hồng Danh của Đức Quán Thế Âm mà thôi! Nhưng tuy chỉ có sáu chữ, nhưng đây là một Thần Chú tiêu biểu, một Thần Chú mang đầy uy mãnh của Đại Nguyện của Đức Quán Thế Âm. Ai thành tâm trì niệm, tức thời thân tâm được thanh tịnh như gương. Thần Chú đây là gốc rễ của lòng Đại Từ Đại Bi.
Trì niệm: Om Mani Padme Hum
Link Download:
+Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni: MP3 này là bản thân của Ngài Phật Đảnh Tôn Thắng. Hành giả nào thành tâm trì niệm Thần Chú này liền được thoát khỏi khổ, được giải thoát, trừ diệt được tất cả các nghiệp chướng, khiến được thanh tịnh, hay cứu bạt Địa Ngục, Súc Sanh, Diêm Ma Giới, hay giải trừ khổ não cho chúng sanh.
Trì niệm: Namo bhagavate trailokya-prati-viśiṣṭāya buddhāya bhagavate tadyathā Om viśuddhāya viśuddhāya asamasama samanta-avabhāsa spharaṇa-gati-gahana svabhāva-viśuddhe abhiṣiñcatu māṃ sugata vara-vacana-amṛta-abhiṣekair mahā-mantra-padairāhara-āhara-āyus saṃdhāraṇi śodhaya śodhaya gagana viśuddhy-uṣṇīṣa vijaya viśuddhe sāhasra-raśmi saṃcodite sarva-tathāgata-avalokani ṣaṭ-pāramitā paripūraṇi sarva-tathāgata mati-daśa-bhūmi pratiṣṭhite sarva-tathāgata-hṛdaya-adhiṣṭhāna-adhiṣṭhita mahā-mudre vajra-kāya-saṃhatana viśuddhe sarva-āvaraṇa-apāya-durgati pari-viśuddhe pratinivartaya āyuś śuddhe samaya-adhiṣṭhite maṇi maṇi mahā-maṇi tathatā bhūtakoṭi pariśuddhe visphuṭa buddhi śuddhe jaya jaya vijaya vijaya smara smara sarva-buddha-adhiṣṭhita śuddhe vajre vajra-garbhe vajraṃ bhavatu mama śarīraṃ sarva-sattvānām ca kāya pariviśuddhe sarva-gati pariśuddhe sarva-tathāgata siñca me sama-āśvāsayantu sarva-tathāgata sama-āśvāsa-adhiṣṭhite bodhyā bodhyā vibodhyā vibodhyā bodhaya bodhaya vibodhaya vibodhaya samanta-pariśuddhe sarva-tathāgata-hṛdaya-adhiṣṭhāna-adhiṣṭhita mahā-mudre svāhā.
Link Download:
+Prajna Paramita: MP3 này chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Hành giả thường hành trì Bát Nhã Tâm Kinh thì sẽ rốt ráo trừ tất cả bệnh khổ, bởi vì Bát Nhã Ba La Mật Đa là Mẹ Của Chư Phật, là Đại Thần Chú có công năng lớn, là Thần Chú cao cả hơn tất cả các Thần Chú khác.
Trì niệm: 
Aryalokiteshvara Bodhisattva Gambhiram Prajna-paramita Caryam Caramano
Vyavalokiti Sma Panca-skanda Asatta Sca Svabhava Sunyam Pasyati Sma
Iha Sariputra, Rupam Sunyam, Sunyata Iva Rupam
Rupa Na Vrtta Sunyata, Sunyataya Na Vrtta Sa-rupam
Yad Rupam Sa-sunyata, Yad Sunyata Sa-rupam
Evam Vva Vedana Samjna Sam-skara Vijnanam
Iha Sariputra Sarva Dharma Sunyata-laksana
Anutpanna Aniruddha Amala A-vimala, Anuna A-paripurna
Tasmat Sariputra Sunyatayam Ma Rupam
Na Vedana, Na Samjna Na Sam-skara, Na Vijnanam
Na Caksu Srotra Ghrana Jihva Kaya Manasa
Na Rupam Sabda Ghandha Rasa Sparstavya Dharma
Na Caksur-dhatu, Yavat Na Manovijnanam-dhatu
Na Avidya Na Avidya Ksayo
Yavat Na Jara-maranam Na Jara-marana Ksayo
Na Duhkha, Samudaya, Mirodha, Marga
Na Jnana, Na Prapti, Na Abhi-samaya
Tasmat Na Prapti Tva Bodhisattvanam
Prajna-paramitam A-sritya Vi-haratya Citta Avarana
Citta Avarana Na Sthitva Na Trasto
Vi-paryasa Ati-kranta Nistha Nirvanam
Try-adhva Vyavasthita Sarva Buddha Prajna-paramita
A-sritya Annutara-samyak-sambodhim, Abhi-sambuddha
Tasmat Jnatavyam Prajna-paramita Maha-mantra
Maha-vidya Mantra, Anuttara Mantra Asama-samati Mantra
Sarva Duhkha Pra-samana Satyam Amithyatva
Prajna-paramita Mukha Mantra Tadyatha
Gate Gate, Para-gate Para-samgate Bodhi Svaha.
Link Download:
+Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn: MP3 này là một trong mười bài Thần Chú trong Thập Chú. 
Xuất Xứ: Kinh Trang Nghiêm Bảo Vương
Phật bảo Trừ Cái Chướng Bồ Tát rằng: Sáu chữ Ðại Minh Ðà La Ni này khó được gặp gỡ, nếu có người nào được sáu chữ Ðại Minh Vương đây, thì người đó tham, sân, si, độc không thể nhiễm ô. Nếu đeo mang trì giữ nơi thân, người đó cũng không nhiễm trước bịnh ba độc. Chơn ngôn này vô lượng tương ưng, với các Như Lai mà còn khó biết, huống gì Bồ Tát làm thế nào biết được. Ðây là chỗ bổn tâm vi diệu của Quán Tự Tại Bồ Tát.
Trì niệm: Om Mani Padme Hum, Maha Jnana, Ketu Savada, Ketu Sana,

Vidhariya, Sarvartha,  Parisadhaya, Napurna, Napari, Uttapana, Namah Loke’svaraya, Svaha.

Link Download:
+Thánh Vô Lượng Thọ Quang Minh Vương Đà Ra Ni: MP3 này là một trong mười bài Thần Chú trong Thập Chú.
Nghĩa:
Quy mạng lễ Đức Thế Tôn VÔ LƯỢNG THỌ TRÍ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác.
OM, tất cả hoạt động Tâm Ý đều là Pháp Tính cực thanh tịnh. Thanh tịnh như Tự Tính thắng thượng của Hư Không. Hãy phát khởi Thắng Nguyện rộng lớn để mau chóng đạt được sự an lạc thanh tịnh của Đại Niết Bàn.

Xuất xứ: Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni kinh.

Trì Niệm: Om Namo Bhagavate, Aparamita,  Ajurjnana, Suvine, Scita Teja Rajaya, Tathagataya, Arhate, Samyaksam Buddhaya, 

Om Sarva Samskara Pari’Suddha, Dharmate, Gagana, Samudgate Svabhava, Visuddhe, Maha Naya, Parivere, Svaha.

Link Download:
+Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn: MP3 này là một trong mười bài Thần Chú trong Thập Chú.
Nghĩa:
Mọi đường lối và tính chất của sự thấp hèn đều tuân theo sự hấp thụ điều cao quý và tính chất cao quý mà vận chuyển thành ánh sáng rực rỡ vinh quang. Đây là con đường rộng lớn hay chận đứng mọi tai họa để viên mãn phước trí.

Xuất xứ : Đại Phương Đẳng Đà Ra Ni Kinh
Đây là Thần Chú của bảy Đức Phật đã nói từ những đời quá khứ. Thần Chú này hay diệt được các tội Tứ Trọng, Ngũ Nghịch và được vô lượng phước, nếu hành giả thành tâm trì tụng.

Trì niệm: Repa Repate, Kuha Kuhate, Tranite, Nigala Rite, Vimarite, Maha Gate, Santimkrite, Svaha.  

Link Download:

+Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú: MP3 này là một trong mười bài Thần Chú trong Thập Chú.
Nghĩa:
Hỡi ánh lửa rực rỡ của Như Lai Vô Kiến Đỉnh Tướng đã thiêu cháy mọi năng chấp, sở chấp hãy tỏa sáng rực rỡ khiến cho con được an trú trong sự gia trì này nhằm phá tan sự trì độn chậm chạp của Nội Chướng và Ngoại Chướng. Đồng thời khiến cho con dứt trừ được mọi tai nạn, thành tựu sự an vui tốt lành.

Xuất Xứ: Kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni. Thần Chú tiêu trừ các tai nạn, thành tựu việc cát tường. Một trong 4 Đà La Ni thông dụng trong Thiền Lâm, cũng là Pháp Tức Tai trong Mật Giáo. Thần Chú này xuất phát từ Kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni và Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Diệt Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni.

Trì niệm: Namah Samanta, Buddhanam, Apratihatasa, Sananam, Tadyatha: 

Om Kha Kha, Khahi, Khahi, Hum Hum, Jvala Jvala, Prajvala Prajvala, Tista Tista, Sitiri Sitiri, Sphati Sphati, Shantika, Sriye Svaha.

Link Download:
+Vairocana Buddha Mantra: MP3 này còn gọi là Đại Nhật Như Lai Thần Chú, mang công năng vi diệu bất khả tư nghị.
Câu chú của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na có khả năng giúp khiến các Hương Linh, Súc Sanh, Ngã Quỷ, Chúng Sanh trong Địa Ngục để giúp các chúng sanh đó được thoát khỏi cảnh khổ và được vãn sanh trong các cảnh giới lành.

Khi trì tụng thì hành giả phải phát tâm Từ Bi nhất tâm cầu nguyện cho các chúng sanh đó được thoát khỏi kiếp khổ để được tái sanh trong các cảnh giới lành.

1)Hành giả phải tụng Thần Chú ít nhất là 7 lần vào trong thức ăn, nước uống để cúng thí cho các loài Súc Sanh và Ngạ Quỷ.

2)Hành giả phải tụng Thần Chú ít nhất là 7 lần rồi thổi vào cát, đất v…v… để rải trên hòm hay mồ mả của người chết.

3)Hành giả phải tụng chú ít nhất là 7 lần rồi thổi vào những chỗ có nước như là ao hồ để giúp đỡ cho loài Chúng Sanh ở trong nước khi chết rồi được hóa kiếp và tái sanh trong các cảnh giới lành.

Trì niệm: Om Namo Bhagavate Sarva Durgate Pari Sudhana Rajaya Tathagataya Arhate Samyaksam Buddhaya Tadyatha Om Shudhane Shudhane Sarva Papam Vishodhani Shuddhe Vishuddhe Sarva Karma Avarani Vishuddhe Svaha.
Link Download:
+Vajrasattva Mantra: MP3 này chính là Thần Chú Bách Tự Kim Cang Tát Đỏa, mang công năng vi diệu bất khả tư nghị. Hành giả thường xuyên thành tâm trì niệm sẽ được Ngài Kim Cang Tát Đỏa thanh tịnh thân tâm, thanh tịnh nghiệp chướng, hóa giải oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp.
Trì niệm: Om Vajra Sattva Samaya Manu palaya Vajra Sattvenopathistha Dridhome bhava Sutosyomebhava Supossyamebhava Anuraktomebhava Sarva Siddhim Meprayassca Sarva Karmesu came Cittam Siyam Kuru Hum Ha ha ha ha Ho Bhagavam Sarva Tathagata Vajra Ma Me Munca Vajra bhava Maha Samaya Sattva. Ah
Link Download:
+Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú: MP3 này là một trong mười bài Thần Chú trong Thập Chú.
Nghĩa:
Quy mạng A Di Đà Như Lai. Chân Ngôn nói rằng: Hiện lên Cam Lồ, phát sinh Cam Lồ, dũng mãnh Cam Lồ, đạt đến Cam Lồ dũng mãnh, rải khắp hư không, thành tựu cát tường.

Xuất xứ: Kinh niệm Phật Ba La Mật
Thần Chú này mang công năng bất khả tư nghị. Hành giả chuyên tụng Thần Chú này được Phật A Di Đà thường ngự trên đỉnh đầu ủng hộ, hiện đời an ổn, khi mạng chung được tuỳ ý vãng sanh.

Trì niệm: Namo Amitabhaya Tathagataya Tadyatha: Amritod Bhava Amrita  Samhava Amrita Vikrante Amrita Vikrante Gamini Gagana Kirtikare Svaha.
+White Tara Mantra: MP3 này chính là Thần Chú của Ngài Bạch Độ Mẫu, hay còn được gọi là Đức Tara Trắng. Thần Chú này mang công năng bất khả tư nghị. Hành giả thường trì niệm, thì thường được Đức Bạch Độ Mẫu ngự trên đỉnh đầu, ban cho sức khỏe, sự sung túc và được trường thọ.
Trì niệm: Om Tare Tuttare Ture. Mama Ayu Punye Jnana Pustim Kuru, Svaha.
Link Download:
+Đại Cát Tường Thiên Nữ Thần Chú: MP3 này là một trong mười bài Thần Chú trong Thập Chú.
Nghĩa:
Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng.
Quy y Cát Tường Đại Thiên. Chú nói như vậy:
Hỡi Đấng quyền năng hay ban bố sự viên mãn thù thắng !
Đấng chủ tể Đại Tác Nghiệp hay nhìn thấy khắp nẻo rộng lớn !
Hãy khéo léo làm cho tất cả đều được đầy đủ.
Hãy khiến cho khắp tất cả mọi nơi đều được sự viên mãn thù thắng tối thượng.
Hãy thể hiện lòng Đại Từ làm cho Lý Pháp Tính tỏa sáng màu nhiệm rộng lớn khiến cho con và chúng sinh được thích ứng với sự lợi ích chân chính.
Mừng thay Đấng biểu hiện của lòng yêu thương. Đấng chân chính gìn giữ sự lợi ích. Hãy giúp cho con và chúng sinh đều gìn giữ được khắp mọi tài sản lợi ích.

Xuất xứ : Kinh Kim Quang Minh
Trong kinh dạy: Những hành giả trì tụng Thần Chú này, phàm muốn cần dùng các thức, hoặc điều chi thì đều được đầy đủ.

Trì niệm:
Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya.
Namo Sri Maha Devaya, Tadyatha, Paripurna,  Cale, Samanta Darsani, Maha Vihara Gate, Samanta, Vidhana Gate, Maha Karya Pati Suparipure, Savartha, Samanta, Suprati, Purna, Ayana, Dharmate, Maha Vibhasite, Maha Maitre Upasamhite, He! Tithu, Samgrhite Samanta Artha Anupalani.
Link Download:

~~0o0~~

Thần Chú là bản thân của Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Kim Cang, Chư Thánh Chúng. Vì vậy, công năng của Thần Chú là bất khả tư nghị, không thể diễn nói bằng lời được. Nếu chúng ta thành tâm cung kính phụng trì, thì sẽ đạt được sự thanh thản ngoài thân và trong tâm, đạt được sự yên bình, và cảm giác được an toàn, đó là sự lợi ích thấy được bằng mắt thường, chưa nói bàn đến mặt tâm linh nữa!

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0972990445
Liên hệ